Τελευταία νέα
Αναζήτηση
Είσοδος μέλους
Συμβεβλημένοι ιατροί Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Οδηγός θεμελίωσης σύνταξης
Εφημερεύοντα Νοσοκομεία
Διαφημίσεις
Εφημερεύοντα Φαρμακεία

Αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων

Διαβάστε στο συνημμένο αρχείο την εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που καθορίζει τη διαδικασία αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων

 

Επίσπευση αποφάσεων σύνταξης όταν υπάρχει προσυνταξιοδοτική βεβαίωση

Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί οριστική απόφαση Διευθυντή βάσει του άρθρου 15 του ν.3846/201 (Εγκ. 1/2013) για τον προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισης, δεν θα εκδίδεται απόφαση προσωρινής σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.3996/2011, αλλά οριστική απόφαση συνταξιοδότησης, εντός των προθεσμιών που ορίζονται από το άρθρο αυτό.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο

 

Κατάργηση του ΟΠΑΔ-μεταφορά αρμοδιοτήτων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Από 07.04.2014, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85/τ.Α'/07.04.2014), ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) καταργείται και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνιστώνται Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου και Τομέας Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ως Αυτοτελείς Τομείς με λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.

Διαβάστε περισσότερα στη συνημμένη εγκύκλιο

 

Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων

Στο νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» προβλέπεται η κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα.

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

 

 Ψηφισθέν νομοσχέδιο αξιολόγησης ΔΥ και νέο έντυπο αξιολόγησης

Δείτε το τελικό ψηφισθέν νομοσχέδιο «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» ,που περιέχει διατάξεις για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων , τον επανέλεγχο των συμβάσεων των ΙΔΑΧ, τηνν χορήγηση επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών σε Φροντιστήρια κλπ.

Τα άρθρα που αφορούν την αξιολόγηση είναι τα 20-32.

Κατεβάστε και το νέο έντυπο αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων

 
Διαφημίσεις
Ο καιρός τώρα
Αθήνα 10 °C
Θεσσαλονίκη 11 °C
Πάτρα 10 °C
  18.04.2014 Ferienhaus Ostsee
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων
Δι@ύγεια - Εγκύκλιοι ΙΚΑ
Δι@ύγεια - Εγκύκλιοι ΟΑΕΕ